Image

Одделенија во претпријатието


Органи на јавното претпријатие се:

- Одделение за сметководство и наплата

- Одделение за управување на гробишта и одржување на инфраструктура

- Одделение за управување на градски пазар, јавно осветлување и комунална хигиена.

Вработени во Јавно Претпријатие за Комунални дејности и Инфраструктура Кратово

Златко Стојановски Директор: ;

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com

Рате Јовановски Раководител на одделение за управување на гробишта и одржување на инфраструктура: ;

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Катерина Трајковска Помлад соработник за административно работење:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Дејан ПавловскиТехничар за електро машинско одржување:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Светислав Димитров Референт инкасант:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Кирче Тонев Инкасант-наплатувач:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Ацо Андреевски Магационер:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Стојанче Величковски Возач на комунално возило:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Орце Василевски тракторист:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Димко Марковски курир:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Ванче Мијалковски Одржувач на јавно прометни површини:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Влатко Пешев Одржувач на јавно прометни површини:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Јане Павлов Одржувач на јавно прометни површини:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Синиш Китановки Утоварач на отпад:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Иле Амповски Утоварач на отпад:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Ахмет Незиров Утоварач на отпад:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Николче Велков Утоварач на отпад:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Зоран Цеков Утоварач на отпад:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Николче Веселинов Утоварач на отпад:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Рамо Абазовски гробар:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Насер Арифовски Одржувач на гробишта:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074